PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje ter svojega denarja ne nameravajo dvigniti v obdobju, krajšem od 5 let. Zbrana sredstva podsklada PSP ŽIVA so naložena predvsem v domače in tuje delnice, le manjši del pa v kratkoročne vrednostne papirje.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
3. 11. 1999
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
REALINEA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Grosuplje
TRR sklada
1010 0003 5504 129

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
27. 7. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
5 let ali več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
PSP ŽIVA - delniški sklad 28,4300 EUR 26. 2. 2024 -0,69 7,49 11,70 41,94

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 2,30%

Izstopna provizija

največ 1,00%

  • 1,00% za enote, ki še niso stare pet let
  • brez provizije za enote, ki so že stare pet let (ali po vsaj petletnem varčevalnem načrtu)
Provizija ob prestopu
V primeru prehoda med podskladi krovnega sklada znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 0,50% od vrednosti investicijskega kupona, ob pogoju prehoda med podskladi enkrat letno. Pri večkratnih prehodih se stroški prehoda zaračunavajo pod pogoji, ki veljajo za izplačila in enkratna vplačila investicijskih kuponov.
Upravljalska provizija
2%
Celotni stroški
2,26%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ena točka
Obračun
nakupa do 24:00 T
prodaje do 24:00 T

PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje ter svojega denarja ne nameravajo dvigniti v obdobju, krajšem od 5 let. Zbrana sredstva podsklada PSP ŽIVA so naložena predvsem v domače in tuje delnice, le manjši del pa v kratkoročne vrednostne papirje. Dne 17.12.2018 je bil k podskladu pripojen vzajemni sklad Diversified Growth Fund.

Naložbena politika

Podsklad nalaga sredstva, skladno z naložbeno politiko, v lastniške vrednostne papirje, dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga, delnice in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denar in denarne ustreznike. V delnice ali v delnice in v enote delniških ciljnih skladov podsklad nalaga najmanj 85 % sredstev, pri čemer ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh regijah, najmanj 20 % sredstev v državah trgov v razvoju, brez osredotočenja na eno državo, podregijo ali regijo, naložbe v posamično regijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada.

Naložbeni cilji

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev, ki bo izvirala predvsem iz kapitalskih dobičkov in dividend ter deloma iz obresti, ob višjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju, in se bo izkazovala v vrednosti enote premoženja sklada.