Osnovni podatki

Datum ustanovitve
29. 8. 2003
Skrbnik sklada
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Upravljalec premoženja
Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, ZDA)

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
2
Priporočena doba vlaganja
Vsaj 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Templeton Global Total Return Fund – H1 [A] 21,0500 EUR 2019-07-16 0,00 1,35 6,96 -2,32

10 Najpomembnejših naložb

Korea Treasury Bond, senior bond, 3.00%, 12/10/13 2,81%
Government of Uruguay, senior note, Index Linked ,4.375%, 12/15/28 2,34%
Government of Ireland, senior bond, 5.40%, 3/13/25 1,91%
Government of Iceland, Reg S, 4.875%, 6/16/16 1,61%
Government of Mexico, 9.50%, 12/18/14 1,57%
Government of Ireland, 5.00%, 10/18/20 1,50%
Government of Romania, senior note, Reg S, 5.25%, 6/17/16 1,29%
Government of Hungary, D, 6.75%, 8/22/14 1,24%
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.78%, 10/02/14 1,21%
Kommuninvest I Sverige AB, 2.25%, 5/05/14 1,15%

Stroški sklada

Vstopna provizija

5,00%

Izstopna provizija

Ni izstopne provizije

Upravljalska provizija
1,60%
Skrbniška provizija
0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
vrednost ene točke + vstopna provizija
Obračun
nakupa do 14:00 T
prodaje do 14:00 T

Naložbena strategija

V normalnih tržnih razmerah bo sklad vlagal v portfelj dolžniških vrednostnih papirjev s fiksno in spremenljivo obrestno mero ter dolžniških instrumentov (debt obligations) (vkljucno z zamenljivimi obveznicami), vlad, vladi sorodnih in podjetniških izdajateljev z vsega sveta, kot tudi v dolocene izvedene financne instrumente. Slednji lahko med drugim vkljucujejo zamenjave, na primer celotnih donosov ali kreditnega tveganja, terminske posle in standardizirane terminske pogodbe, opcije na takšne pogodbe, vkljucno s tistimi na državne vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih ali preko okenc.

Sklad lahko, v skladu z naložbenimi omejitvami, vlaga tudi v vrednostne papirje ali strukturirane instrumente (structured products), kjer je vrednosti papir vezan ali crpa svojo vrednost iz drugega vrednostnega papirja, vezanega na sredstva ali valuto katere koli države. Bolj dolocno, sklad lahko kupi dolžniške instrumente (debt obligations), ki jih izdajajo vlade in naddržavni subjekti, ki so jih organizirale ali jih podpira vec nacionalnih vlad. Prav tako lahko sklad kupi hipotekarne in s premoženjem zavarovane vrednostne papirje (mortgage- and asset-backed securities) ter zamenljive vrednostne papirje. Sklad lahko vlaga v dolžniške vrednostne papirje investicijskega razreda ali neinvesticijskega razreda (non-investment grade), ki jih izdajajo izdajatelji iz ZDA in izdajatelji, ki niso iz ZDA, vkljucno z neplacanimi vrednostnimi papirji (securities in default). Sklad lahko vloži do 10 % svojih cistih sredstev v enote KNPVP in drugih kolektivnih podjemov.


Za ucinkovito upravljanje denarnih tokov v ali iz sklada lahko sklad kupuje in prodaja financne standardizirane terminske pogodbe ali opcije na tovrstne pogodbe. Sklad lahko uporablja standardizirane terminske pogodbe (futures) na zakladniške vrednostne papirje iz ZDA, da bi pripomogel k upravljanju tveganja povezana z obrestnimi merami in drugimi tržnimi dejavniki, povecal likvidnost inhitro in ucinkovito povzrocil, da bi bil na trg vrednostnihpapirjev vložen nov denar ali, ce bo potreben denar za izpolnitev zahtev delnicarjev za odkup, da bi umaknilsredstva sklada izpostavljenosti trgu. Sklad lahko prav tako sodeluje pri dolarskih poslih povratne prodaje hipotekarnih vrednostnih papirjev (mortgage dollar roll transactions). Postransko se sklad lahko izpostavi indeksom dolžniških trgov (debt market indexes) z vlaganjem v izvedene financne instrumente, ki temeljijo na indeksu (index-based financial derivatives) in v zamenjave kreditnega tveganja (credit default swaps). Sklad lahko prav tako sodeluje pri dolarskih poslih povratne prodaje hipotekarnih vrednostnih papirjev (mortgage dollar roll transactions).