Skladno s skrbnim upravljanjem naložb maksimirati skupni donos naložbe, sestavljen iz kombinacije prihodkov od obresti, povečanja vrednosti kapitala in dobičkov iz tečajnih razlik.

Osnovni podatki

Datum ustanovitve
29. 8. 2003
Skrbnik sklada
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Upravljalec premoženja
Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, ZDA)

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
2
Priporočena doba vlaganja
vsaj 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Templeton Global Total Return Fund [A] 22,3500 EUR 23. 2. 2024 0,36 2,01 -3,46 -18,58

10 Najpomembnejših naložb

Korea Treasury Bond, senior bond, 3.00%, 12/10/13 2,81%
Government of Uruguay, senior note, Index Linked ,4.375%, 12/15/28 2,34%
Government of Ireland, senior bond, 5.40%, 3/13/25 1,91%
Government of Iceland, Reg S, 4.875%, 6/16/16 1,61%
Government of Mexico, 9.50%, 12/18/14 1,57%
Government of Ireland, 5.00%, 10/18/20 1,50%
Government of Romania, senior note, Reg S, 5.25%, 6/17/16 1,29%
Government of Hungary, D, 6.75%, 8/22/14 1,24%
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.78%, 10/02/14 1,21%
Kommuninvest I Sverige AB, 2.25%, 5/05/14 1,15%

Stroški sklada

Vstopna provizija

5,00%

Izstopna provizija

0,00%

Upravljalska provizija
1,05%

Dokumenti sklada

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka + vstopni stroški (provizija)
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 14:00 T
prodaje do 14:00 T

V normalnih tržnih razmerah bo sklad vlagal v portfelj dolžniških vrednostnih papirjev s fiksno in spremenljivo obrestno mero ter dolžniških instrumentov (debt obligations) (vključno z  zamenljivimi obveznicami), vlad, vladi sorodnih in podjetniških izdajateljev z vsega sveta, kot tudi v določene izvedene finančne instrumente. Slednji lahko med drugim vključujejo  zamenjave, na primer celotnih donosov ali kreditnega tveganja, terminske posle in standardizirane terminske pogodbe, opcije na takšne pogodbe, vključno s tistimi na državne vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih ali preko okenc.

Sklad lahko, v skladu z naložbenimi omejitvami, vlaga tudi v vrednostne papirje ali strukturirane instrumente (structured products), kjer je vrednosti papir vezan ali črpa svojo vrednost iz drugega  vrednostnega papirja, vezanega na sredstva ali valuto katere koli države. Bolj določno, sklad lahko kupi dolžniške instrumente (debt obligations), ki jih izdajajo vlade in naddržavni subjekti, ki so jih organizirale ali jih podpira več nacionalnih vlad. Prav tako lahko sklad kupi hipotekarne in s premoženjem zavarovane vrednostne papirje (mortgage- and asset-backed securities) ter zamenljive vrednostne papirje.

Sklad lahko vlaga v dolžniške vrednostne papirje  investicijskega razreda ali neinvesticijskega razreda (non-investment grade), ki jih izdajajo izdajatelji iz ZDA in izdajatelji, ki niso iz ZDA , vključno z neplačanimi vrednostnimi papirji (securities in default). Sklad lahko vloži do 10 % svojih čistih sredstev v enote KNPVP in drugih kolektivnih podjemov .

Za učinkovito upravljanje denarnih tokov v ali iz sklada lahko sklad kupuje in prodaja finančne standardizirane terminske pogodbe ali opcije na tovrstne pogodbe. Sklad lahko uporablja standardizirane terminske pogodbe (futures) na zakladniške vrednostne papirje iz ZDA , da bi pripomogel k upravljanju tveganja povezana z obrestnimi merami in drugimi tržnimi dejavniki, povečal likvidnost in hitro in učinkovito povzročil, da bi bil na trg vrednostnih papirjev vložen nov denar ali, če bo potreben denar za izpolnitev zahtev delnčarjev za odkup, da bi umaknil sredstva sklada izpostavljenosti trgu.

Sklad lahko prav tako sodeluje pri dolarskih poslih povratne prodaje hipotekarnih vrednostnih papirjev (mortgage dollar roll ansactions). Postransko se sklad lahko izpostavi indeksom dolžniških trgov (debt market indexes) z vlaganjem v izvedene finančne instrumente, ki temeljijo na indeksu (index-based financial derivatives) in v zamenjave kreditnega tveganja (credit default swaps). Sklad lahko prav tako sodeluje pri dolarskih poslih povratne prodaje hipotekarnih vrednostnih papirjev (mortgage dollar roll transactions).