Cilj podskladov denarnega trga je doseči stalen donos, podoben donosom na ustreznih domačih ali evropskih denarnih trgih.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
24. 6. 2011
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
nizka
Priporočena doba vlaganja
vsaj 3 mesece
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Money Market USD 107,4100 USD 2019-07-19 0,01 2,74 2,60 1,81

10 Najpomembnejših naložb

NP

Stroški sklada

Vstopna provizija

3,00%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Naložbeni cilj

Cilj podskladov denarnega trga je doseči stalen donos, podoben donosom na ustreznih domačih ali evropskih denarnih trgih.

Naložbena struktura

Naložbe podskladov denarnega trga so glede na ta cilj sestavljene iz kratkoročnih vrednostnih papirjev s fiksno obrestno mero (obveznice s fiksno obrestno mero, ki so blizu dneva dospelosti, in/ali drugi kratkoročni dolžniški instrumenti) in spremenljivo obrestno mero (obveznice s spremenljivo obrestno mero in/ali prenosljivi dolžniški instrumenti v okviru omejitev, določenih v poglavju XX »Dodatne informacije«, točka A »Naložbena pooblastila in omejitve«). Podsklad zato investira izključno v dolžniške vrednostne papirje in instrumente, kot so instrumenti denarnega trga.

Podsklad lahko za zavarovanje pred tveganjem in učinkovito upravljanje portfeljev uporabi različne izvedene finančne instrumente, kot so terminske pogodbe, terminski posli, opcije, opcijske zamenjave, zamenjave kreditnega tveganja, vendar v okviru omejitev, določenih v poglavju XX »Dodatne informacije«, točka A »Naložbena pooblastila in omejitve«. Prav tako lahko vsak podsklad uporabi tehnike in instrumente, povezane s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, pod pogoji in v okviru omejitev, določenih v poglavju XX »Dodatne informacije«, B »Dodatne omejitve naložb«, točke od 1.4 do 1.6.

Vlagatelji morajo upoštevati, da osnovna valuta, navedena v naložbeni politiki podsklada, ne odraža nujno naložbenih valut podsklada.

Podsklad vloži najmanj 67 % skupnih sredstev v instrumente denarnega trga, ki so denominirani v EUR ali drugih valutah in so zavarovani (hedged) z valutno zamenjavo (currency swap).