Cilj podskladov denarnega trga je doseči stalen donos, podoben donosom na ustreznih domačih ali evropskih denarnih trgih.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
24. 6. 2011
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
1
Priporočena doba vlaganja
vsaj 3 mesece
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
AMUNDI FUNDS CASH EUR 102,6600 EUR 19. 7. 2024 0,01 3,65 1,44 0,60

10 Najpomembnejših naložb

NP

Stroški sklada

Vstopna provizija

4,50%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%
Celotni stroški
0,30%

Dokumenti sklada

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Zagotavlja stabilne rezultate skladno s trimesečno obrestno mero Euribor v priporočenem obdobju razpolaganja. Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v instrumente denarnega trga. Povprečni čas do zapadlosti finančnih instrumentov v portfelju podsklada je do 90 dni.
Podsklad vlaga samo do 30 % sredstev v prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, ki jih izdaja ali zanje jamči katera koli država članica EU ali krajevni organ javne uprave na območju EU oziroma mednarodni organ, ki mu pripada vsaj ena država članica EU.
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v enote/delnice drugih SDT-jev.
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente, s katerimi se zavaruje pred finančnimi tveganji.