Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos na območju ZDA.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
24. 6. 2011
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
srednja
Priporočena doba vlaganja
najmanj 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds US Aggregate 127,0000 USD 2019-06-20 0,26 5,40 6,24 7,64

10 Najpomembnejših naložb

NP

Stroški sklada

Vstopna provizija

3,00%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos s kombinacijo povečanja donosa na kapital in prihodka. Obvezniški podskladi, ki vlagajo v vladne dolžniške instrumente, si predvsem prizadevajo, da bi z naložbami v visokokakovostne vrednostne papirje z nespremenljivo obrestno mero vlagateljem zagotovili skupni donos, ki bi bil vsaj enak donosu ustreznih vladnih obvezniških trgov, v katere podskladi vlagajo.

Naložbena struktura

Podsklad poskuša čim bolj povečati dohodek v celotnem tržnem ciklu s tem, da vsaj 67 % skupnih sredstev vloži v državne in podjetniške obveznice, dolžniške instrumente in zavarovane dolžniške instrumente (kot so vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem, hipotekarni vrednostni papirji, z dolgom zavarovane zadolžnice itd.) izdajateljev iz Združenih držav Amerike, katerih papirji kotirajo ali se z njimi trguje na organiziranih trgih v ZDA ali v kateri koli državi OECD. Podsklad vlaga v obveznice s srednjimi do visokimi bonitetnimi ocenami in v obveznice z visokim donosom.

Podsklad lahko preostala sredstva (do 33 % skupnih sredstev podsklada) vloži tudi v vrednostne papirje s stalnim donosom in instrumente denarnega trga iz razvijajočih se držav in v zamenljive obveznice iz katere koli države (v zadnje lahko vloži največ 25 % skupnih sredstev).

Podsklad lahko uporabi tudi kreditne izvedene instrumente (zamenjava kreditnega tveganja na enega izdajatelja in indekse), da zaščiti kupca in/ali prodajalca pred kreditnim tveganjem ali neuspehom izdajatelja in da zagotovi učinkovito upravljanje portfeljev.