Pravila sodelovanja v nagradni igri »Praznovanje zlate AAA bonitete?«

(v nadaljevanju Pravila)

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je podjetje FINANČNA HIŠA d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor,  ID ZA DDV: SI84062835. Zavezanec za plačilo DDV (v nadaljevanju: organizator).

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 6.7.2017 do 13.7. 2017 (v nadaljevanju čas trajanja nagradne igre).

IZVAJANJE NAGRADNE IGRE

Promocija nagradne igre bo potekala na družabnem omrežju (Facebook),  v nadaljevanju: družabna omrežja),

NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija facebook strani podjetja in promocija blagovne znamke FINANČNA HIŠA skozi zabavno videovsebino.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči v nagradni igri so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo na sledeče načine:

  • Označijo tri prijatelje na objavo in delijo objavo nagradne igre

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le z enim deljenjem in označitvijo treh prijateljev.

Udeleženci nagradne igre ta Pravila sodelovanja v nagradni igri (v nadaljevanju: pravila) sprejmejo s tem, da objavijo  komentar ali všečkajo ali delijo vsebino ter se tako prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

Nakup katerega koli izdelka ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju ali izvedbi nagradne igre ali osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani.

NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE

Izmed vseh sodelujočih bomo 13.7. 2017 izbrali 3 dobitnike:

3 x NAGRADA: 1 G ZLATA

POTEK NAGRADNE IGRE

Na spletni strani www.financnahisa.si  so v času trajanja nagradne igre objavljeni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri.

Posameznik v nagradni igri sodeluje tako, da objavo deli in označi tri prijatelje.

IZBOR NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE

Nagrajenec bo izbran naključno po načinu žrebanja in po izpolnitvi pogojev nagradne igre.

STROKOVNA KOMISIJA NAGRADNE IGRE

Žreb bo opravila tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Komisija preveri, ali izbrani izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri in o izboru vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne podatke o poteku izbora. Zapisnik izbora se hrani na sedežu Organizatorja. Izbor in rezultati izbora so dokončni, zoper izbor pa ni možno nobeno pravno sredstvo.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
  • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili.

OBJAVA NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani facebooka pod komentarji te iste objavljene videovsebine in kot samostajna objava.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajence se o nagradi obvesti z elektronskim sporočilom na e–naslov, s katerega je poslal elektronsko sporočilo ali z zasebnim sporočilom preko omrežja Facebook, če se je prijavil neposredno na Facebook strani organizatorja. Obveščanje lahko poteka tudi telefonsko.

Če se nagrajenec na e-pošto organizatorja ne bo odzval oz. priglasil k prevzemu nagrade v roku 14 dni od dneva odposlanega e-maila.

Pritožba na izbor nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča. Če nagrajenca ni mogoče obvestiti oziroma mu izročiti nagrade, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa zapade glede na zgoraj navedena določila. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje posameznih družbenih omrežij in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrad.

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti glavne nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se glavna nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko in pa davčno izpostavo in davčno številko.

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje FINANČNA HIŠA d.o.o.. Podatke shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami, ZVOP-1).

Sodelujoči izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre. Vsak nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo njegovih osebnih podatkov (ime, priimek, kraj), v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih natečaja, prevzema nagrade in za namen drugih promocijskih aktivnosti organizatorja nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri posameznik dovoljuje, da podjetje FINANČNA HIŠA d.o.o., navedene osebne podatke obdelujeta v svojih zbirkah ter jih uporabljata za namene obveščanja in/ali informiranja, pošiljanja elektronskega mailinga, brezplačnih tiskovin ter vabil na dogodke, ki jih organizira podjetje FINANČNA HIŠA d.o.o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik lahko v skladu s 73. členom ZVOP-1 kadarkoli pisno zahteva, da FINANČNA HIŠA d.o.o., trajno ali začasno preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene neposrednega trženja, pri čemer je podjetje FINANČNA HIŠA d.o.o. na svoje stroške dolžna v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Našim naročnikom oz. prejemnikom edicije pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, Ur. l. RS, št. 98/2004).

DOSTOP DO PRAVIL NATEČAJA

Pravila igre so objavljena na spletni strani www.financnahisa.si in vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim, tudi na sedežu organizatorja.

S sodelovanjem sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski, bodisi kateri koli drugi obliki.

KONČNE DOLOČBE

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.financnahisa.si

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence. Za vse morebitne spore iz naslova natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.