Pravila sodelovanja v nagradni igri “I love #black”

(v nadaljevanju Pravila)

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je podjetje FINANČNA HIŠA d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor,  ID ZA DDV: SI84062835. Zavezanec za plačilo DDV (v nadaljevanju: organizator).

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 6.4.2019 do 12.4.2019 (v nadaljevanju čas trajanja nagradne igre).

IZVAJANJE NAGRADNE IGRE

Promocija nagradne igre bo potekala na družabnem omrežju Facebook (v nadaljevanju: družabna omrežja),

NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke FINANČNA HIŠA skozi zabavno vsebino.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči v nagradni igri so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo na sledeče načine:

  • Označijo tri prijatelje v komentarju pod objavo.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le z enim deljenjem in označitvijo treh prijateljev.

Udeleženci nagradne igre ta Pravila sodelovanja v nagradni igri (v nadaljevanju: pravila) sprejmejo s tem, da objavijo  komentar ali všečkajo ali delijo vsebino ter se tako prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

Nakup katerega koli izdelka ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju ali izvedbi nagradne igre ali osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani.

NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE

Izmed vseh sodelujočih bomo 12.4.2019 izbrali 3 dobitnike:

3 x NAGRADA: ČRN ROKOVNIK FH

POTEK NAGRADNE IGRE

Na spletni strani www.financnahisa.si  so v času trajanja nagradne igre objavljeni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri.

Posameznik v nagradni igri sodeluje tako, da pod objavo označi tri prijatelje.

IZBOR NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE

Nagrajenec bo izbran naključno po načinu žrebanja in po izpolnitvi pogojev nagradne igre.

STROKOVNA KOMISIJA NAGRADNE IGRE

Žreb bo opravila tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Komisija preveri, ali izbrani izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri in o izboru vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne podatke o poteku izbora. Zapisnik izbora se hrani na sedežu Organizatorja. Izbor in rezultati izbora so dokončni, zoper izbor pa ni možno nobeno pravno sredstvo.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
  • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili.

OBJAVA NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani facebooka pod komentarji te iste objavljene vsebine.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajence se o nagradi obvesti z zasebnim sporočilom preko omrežja Facebook, če se je prijavil neposredno na Facebook strani organizatorja.

Pritožba na izbor nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča. Če nagrajenca ni mogoče obvestiti oziroma mu izročiti nagrade, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa zapade glede na zgoraj navedena določila. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje posameznih družbenih omrežij in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrad.

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti glavne nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se glavna nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko in pa davčno izpostavo in davčno številko.

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje FINANČNA HIŠA d.o.o.. Podatke shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami, ZVOP-1).

Sodelujoči izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe izvedbe nagradne igre. Vsak nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo njegovih osebnih podatkov (ime, priimek, kraj), v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre, prevzema nagrade. PO končanju nagradne igre se osebni podatki udeležencev, nagrajencev ne uporabljajo in ne obdelujejo.  V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila igre so objavljena na spletni strani www.financnahisa.si. 

S sodelovanjem sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski, bodisi kateri koli drugi obliki.

KONČNE DOLOČBE

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.financnahisa.si

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence. Za vse morebitne spore iz naslova natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.

eIZRAČUN

Naložbeno varčevanje

Izračunaj

Kako pritegniti več denarja in povečati prihodke?

  • Si tudi vi želite več denarja? Višjo plačo?
  • Živite iz meseca v mesec, od plače do plače?
  • Ne morete nič prihraniti, ker so mesečni stroški previsoki, plača pa prenizka in obremenjena s krediti?

Zelo preprosto je….Potrebno je upoštevati le nekaj preprostih načel bogatih ljudi, pa lahko uspe tudi vam!

Si želite tudi vi več denarja?
Preprosto! Prenesite si svojo eKNJIGO!

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004).